โครงสร้างการจัด

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง แบ่งส่วนราชการออกเป็น กองการศึกษา กองวิทยาการ กองสนับสนุน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา มีหน้าที่เตรียมการและดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรของสถาบัน ประเมินผลและรายงานผลการศึกษา แบ่งส่วนราชการออกเป็น

  • แผนกแผนการศึกษา มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผนโครงการ แผนการฝึก แผนการศึกษาอบรม การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ

  • แผนกเตรียมการ มีหน้าที่ด้านงานธุรการต่างๆ เตรียมการดำเนินกรรมวิธี และดำเนินการเกี่ยวกับการเปิด – ปิดการศึกษา เป็นที่ปรึกษาและประสานงานการปฏิบัติในกิจกรรมของนักศึกษา

  • แผนกประเมินผล มีหน้าที่จัดทำสถิติ ทะเบียนประวัติของนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้บรรยาย รายงานผลการศึกษาเป็นส่วนรวม ประเมินผลนักศึกษาหลังจบการศึกษาไปแล้ว ประเมินผลหลักสูตร ประเมินอาจารย์

กองวิทยาการ มีหน้าที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการข่าวสาร สังคมจิตวิทยาและสงครามการเมือง ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและประสานการปฏิบัติการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ การเผยแพร่วิทยาการของหน่วย แบ่งส่วนราชการออกเป็น

  • แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักนิยม กำหนดหลักสูตรการศึกษา ในเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร สังคมจิตวิทยาและสงครามการเมือง และอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  • แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารศึกษา จัดเก็บรักษา เผยแพร่ รวมทั้งวิเคราะห์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์

กองสนับสนุน มีหน้าที่ในการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสถิติและทะเบียนประวัติการบริการและสนับสนุน การรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดเพื่อการประสานงาน

๑. นามหน่วย

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ใช้ชื่อย่อว่า สจว. สปท. บก.ทท.

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ Institute of Security Psychology,

National Defence Studies Institute,

Royal Thai Armed Forces Headquarters

ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ISP , NDSI , RTARF

๒. สถานที่ตั้ง

อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ในบริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐