สัญลักษณ์/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็น DIGITAL ISP ภายใน พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น SMART ISP ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐


สัญลักษณ์ หรือ เข็มจิตวิทยาความมั่นคง เป็นรูปโล่ซ้อนทับบนคบเพลิง พื้นโล่แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยสีดำ สีเทา และสีขาว โดยเป็นรูปจักร มีสมอขัดในจักร ด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกาง ล้อมรอบทั้งหมดนี้ด้วยช่อชัยพฤกษ์ ซ้อนทับตรงกลางโล่ และมี แพรแถบสีทองเป็นแผ่นครึ่งวงกลม มีอักษรบาลีว่า “สจฺเจนาลิกวาทินํ”

ความหมายของส่วนประกอบแต่ละส่วนมีดังนี้

  • คบเพลิง หมายถึง ความรู้ ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า
  • รูปโล่ หมายถึง เกราะป้องกันอันตราย
  • สีดำ หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่ปกปิด
  • สีเทา หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่คลุมเครือ
  • สีขาว หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่เปิดเผย
  • จักร หมายถึง เป็นสัญญาลักษณ์ของกองทัพบก
  • สมอ หมายถึง เป็นสัญญาลักษณ์ของกองทัพเรือ
  • ปีกนกกาง หมายถึง เป็นสัญญาลักษณ์ของกองทัพอากาศ
  • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยรวมการบังคับบัญชา อำนวยการและประสานกิจการของกองทัพทั้งสาม
  • อักษรคำบาลี สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง