สัญลักษณ์/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ ในการประศาสน์วิทยาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อความมั่นคงของชาติ


สัญลักษณ์ หรือ เข็มจิตวิทยาความมั่นคง มีลักษณะ รูปร่าง เป็นรูปโล่ พื้นโล่จากศูนย์กลาง แบ่งเป็น ๓ ส่วน มีสีดำ สีเทา และสีขาว ซ้อนทับบนคบเพลิง และมีเครื่องหมายกองบัญชาการทหารสูงสุด ซ้อนทับตรงกลางโล่ ด้านล่างของโล่ เป็นแถบครึ่งวงกลม มีอักษรบาลีว่า “สจฺเจนาลิกวาทินํ” ความหมายของส่วนประกอบแต่ละส่วนมีดังนี้

  • คบเพลิง หมายถึง ความรู้ ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า
  • รูปโล่ หมายถึง เกราะป้องกัน
  • สีดำ หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่ปกปิด
  • สีเทา หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่คลุมเครือ
  • สีขาว หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่เปิดเผย
  • เครื่องหมายกองบัญชาการทหารสูงสุด หมายถึง สถาบันฯ แห่งนี้ สังกัดในกองบัญชาการทหารสูงสุด
  • อักษรคำบาลี สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง