ภารกิจ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร ให้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

๑. พิจารณาเสนอแนะนโยบาย แผนและโครงการเกี่ยวกับการสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

๒. ให้การศึกษาอบรมด้านสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและบุคคลอื่น ตามนโยบายที่ได้รับ

๓. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

๔. ฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับสูงให้กับผู้บริหารจากทุกภาคส่วน

๕. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร ประเมินผลการศึกษา จัดทำสถิติ ทะเบียนประวัติ รายงานผลการศึกษา รายงานเอกสารศึกษาเป็นคณะ และงานด้านสารสนเทศ

๖. ดำเนินการส่งเสริมให้มีความร่วมมือ และประสานการปฏิบัติทาง ด้านวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร โดยเฉพาะการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

๗. ดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการศึกษา