ผู้บริหาร

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง

ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พันเอก วิโรจน์ เกิดแสง

รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง(๑)

พันเอก ธาวิน อัครเมธายุทธ

รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง(๒)

พันเอก กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

พันเอก สมบัติ พิมพี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พันเอก สุนทร โภคะสุนทรางกูล

หัวหน้ากองสนับสนุน