ผู้บริหาร

พลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์

ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พันเอก เฉลิมชัย รื่นภิรมย์

รองผู้อำนวยการ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง(๑)

พันเอก ประเทือง ปิยกะโพธิ์ิ์

รองผู้อำนวยการ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง(๒)

พันเอก กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก ปิยะ จารุอารยนันท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พันเอก ทนงศักดิ์ ปล่องทอง

หัวหน้ากองสนับสนุน