ผู้บริหาร

พลตรี มนัส แถบทอง

ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พันเอก ธาวิน อัครเมธายุทธ

รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความ

มั่นคง(๑)

พันเอก เฉลิมชัย รื่นภิรมย์

รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง(๒)

พันเอก กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

พันเอก สมบัติ พิมพี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พันเอก ทนงศักดิ์ ปล่องทอง

หัวหน้ากองสนับสนุน