ข้าราชการสถาบันฯ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.


ว่าง

ทส.ผอ.สจว.สปท.

ส.ท. วีรยุทธ พลเยี่ยม

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท. ช่วยปฏิบัติราชการ สนง.ผบช.


กำลังพลช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ. วสันต์ รัตนกุญชร

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ.ม.ล. ธีรากร วรวรรณ

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

น.อ. อโนชา รัชพรมงคล

อจ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

น.อ. ปิยะ จารุอารยนันท์

ผอ.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.หญิง ปัทมา ขำเอี่ยม

รอง ผอ.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล

ประจำ ผท.ทหาร ช่วยปฏิบัติราชการ กศษ.สจว.สปท.

น.ท.ธนกร แก้วตาทิพย์ ร.น.

หน.แผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พัชรี บัญญัติ

หน.แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

พ.ท.วัฒนพงษ์ มกรมณี

หน.แผนกประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

น.ต.อรรถวัฒน์ วัฒน์ธนาธิษณ์ ร.น.

ประจำแผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

กศษ.สจว.สปท.

ร.ต. วชิระ สรรพศรี

ประจำแผนกประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สิทธิโชค เจียรสุมัย

เสมียน แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

ส.อ.หญิง อมรรัตน์ สาวทรัพย์

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.อ. พลชาติ ศรีรักไทย

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

นางพรพิมล ฟักป้อม

ผู้ช่วยนักวิจัย สปท.ชรก.กศษ.สจว.สปท.

จ.ท.หญิง ทวีวรรณ เกิดรื่น

เสมียน ผตก.กศษ.สจว.สปท.

ส.ต.ชัยอนันต์ ภูมิกิตติสวัสดิ์

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

ส.ต.เสกสรรค์ วงศ์ศุภชาติ

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

กองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.อ.หญิง ชนพควร เปล่งปลั่ง ร.น.

รอง ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.ท. พงศ์ธวัช สุรเกียรติ

หน.แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พจนา เปลี่ยนเกิด

หน.แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กองวิทยาการ สจว.สปท.

พ.ต. มนตรี เอี่ยมศรี

ประจำ แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

ร.ต. ปิตินนท์ อินทสุวรรณ

ประจำ แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กองวิทยาการ สจว.สปท.

จ.ส.อ. วันเฉลิม แสนดวง

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

จ.ส.อ. นวพล วัฒนศิริ

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

จ.ท.ศิวากร ผลสว่าง

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

ส.ท.หญิง ชัชนิตย์ ม่วงน้อย

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผอส.กวก.สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผวพ.กวก.สจว.สปท.

กองสนับสนุน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. ทนงศักดิ์ ปล่องทอง

หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

พ.ท. สนิท นันทะวงศ์

รอง หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

หน.กำลังพล กสน.สจว.สปท.

พ.ต. สวัสดิ์ ศรีดาเดช

หน.ธุรการ กสน.สจว.สปท.

ร.อ. ธวัชชัย รัตนจันทา

นายทหารธุรการและกำลังพล กสน.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศรีกลิ่นดี

ช่างเขียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน กสน.สจว.สปท.

พ.จ.อ. ชาตรี กิ่มโสม

หน.พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ.หญิง ลลิตา ตุ้มไธสง

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. วิรัตน์ พูนพิริยะทรัพย์

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. ศักดิพัฒน์ อาสาสู้

พลขับรถ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. พรรณพงษ์ แก้วมูล

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผวพ.กวก.สจว.สปท.

จ.อ. ฑีฆายุ บุญศรี

เสมียน กสน.สจว.สปท.

ส.อ. วิษณุ หมวดศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. มารุต สวนศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. อนุชา วงศ์จันทร์

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ท. อุสุพี ทับประเทือง

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.อ. ติณห์ แก้วเจือ

ช่างไฟฟ้า กสน.สจว.สปท.

ส.ท. จาโรจน์ จันทร์กระจ่าง

ช่างซ่อมบำรุง กสน.สจว.สปท.

จ.ต. อมรเทพ สายแวว

ช่วยราชการ กสน.สจว.สปท.

น.ส.จันทร์จิรา เป้าทอง

พนักงานราชการ สจว.สปท.

น.ส.กาญจนา บุญมา

พนักงานราชการ สจว.สปท.

น.ส.ศิริรัตน์ สละ

พนักงานราชการ สจว.สปท.