ข้าราชการสถาบันฯ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.ว่าง

ทส.ผอ.สจว.สปท.


กำลังพลช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ. วสันต์ รัตนกุญชร

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ.ม.ล. ธีรากร วรวรรณ

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

น.อ. อโนชา รัชพรมงคล

อจ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

ว่าง

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.ท.สมโภชน์ ภู่ระหงษ์

หน.ผธก.กอก.วสท.สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. สมบัติ พิมพี

ผอ.กศษ.สจว.สปท.

น.อ. ศราวุฒ ฤทธาคณานนท์

รอง ผอ.กศษ.สจว.สปท.

พ.ท.หญิง ปัทมา ขำเอี่ยม

หน.ประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

ว่าง

หน.แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

พ.ต.หญิง พัชรี บัญญัติ

ประจำแผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

ร.อ.อรรถวัฒน์ วัฒน์ธนาธิษณ์ ร.น.

รักษาราชการประจำแผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

กศษ.สจว.สปท.

ร.ต. วชิระ สรรพศรี

ประจำแผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สิทธิโชค เจียรสุมัย

เสมียน แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.ต.หญิง พัชรินทร์ หวานสนิท

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

ส.อ.หญิง อมรรัตน์ สาวทรัพย์

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

นางพรพิมล ฟักป้อม

ผู้ช่วยนักวิจัย สปท.ชรก.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.อ. พลชาติ ศรีรักไทย

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

จ.ต.หญิง ทวีวรรณ เกิดรื่น

เสมียน ผตก.กศษ.สจว.สปท.

ส.ท. วีรยุทธ พลเยี่ยม

ประจำ สปท. ชรก.สจว.สปท.

นายชัยอนันต์ ภูมิกิตติสวัสดิ์

ฝึกทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายเสกสรรค์ วังสุวรรณ

ฝึกทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ

กองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.อ.หญิง ชนพควร เปล่งปลั่ง ร.น.

รอง ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.ท. พงศ์ธวัช สุรเกียรติ

หน.แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พจนา เปลี่ยนเกิด

หน.แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กองวิทยาการ สจว.สปท.

ว่าง

ประจำ ผอส.กวก.สจว.สปท.

พ.ต. มนตรี เอี่ยมศรี

ประจำ แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กองวิทยาการ สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผอส.กวก.สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผวพ.กวก.สจว.สปท.

จ.ส.ต. วันเฉลิม แสนดวง

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

จ.ส.ต. นวพล วัฒนศิริ

เสมียน แผนกประเมิณผล กศษ.สจว.สปท.

น.ส. ชัชนิตย์ ม่วงน้อย

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

นายศิวากร ผลสว่าง

ฝึกทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ

กองสนับสนุน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. สุนทร โภคะสุนทรางกูล

หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

พ.ท. จารุวัฒน์ เนตรนิ่ม

รอง หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

หน.กำลังพล กสน.สจว.สปท.

พ.ต. สวัสดิ์ ศรีดาเดช

หน.ธุรการ กสน.สจว.สปท.

ร.ท. ธวัชชัย รัตนจันทา

นายทหารธุรการและกำลังพล กสน.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศรีกลิ่นดี

ช่างเขียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน กสน.สจว.สปท.

พ.จ.อ. ชาตรี กิ่มโสม

หน.พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ.หญิง ลลิตา ตุ้มไธสง

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. วิรัตน์ พูนพิริยะทรัพย์

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. ศักดิพัฒน์ อาสาสู้

พลขับรถ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ท. อมรเทพ รักษ์จิตร

พลขับรถ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.ต. พรรณพงษ์ แก้วมูล

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.อ. ฑีฆายุ บุญศรี

เสมียน สจว.สปท.

ส.ท. มารุต สวนศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.ต. ใครทูล แสงเพชร์

เสมียน ผวพ.กวก.สจว.สปท.

ส.อ. วิษณุ หมวดศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

น.ส.กาญจนา บุญมา

พนักงานราชการ สจว.สปท.

น.ส.จันทร์จิรา เป้าทอง

พนักงานราชการ สจว.สปท.

ส.ท. อนุชา วงศ์จันทร์

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ท. อุสุพี ทับประเทือง

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. ติณห์ แก้วเจือ

ช่างไฟฟ้า กสน.สจว.สปท.

ส.ต. จาโรจน์ จันทร์กระจ่าง

ช่างซ่อมบำรุง กสน.สจว.สปท.