ข้าราชการสถาบันฯ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.

ร.ท.หญิง อัมพิราวรรณ โปษยานนท์

ทส.ผอ.สจว.สปท.

กำลังพลช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ. วสันต์ รัตนกุญชร

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ.ม.ล. ธีรากร วรวรรณ

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

น.อ. อโนชา รัชพรมงคล

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ.บก.ทท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

น.ส. ลักษมี พรหมสนธิ์

เสมียน สจว.สปท.

กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

น.อ. ปิยะ จารุอารยนันท์

ผอ.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.หญิง ปัทมา ขำเอี่ยม

รอง ผอ.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล

ประจำ สปท. ช่วยปฏิบัติราชการ กศษ.สจว.สปท.

พ.ท. วราทิตย์ บุญประสพ

หน.แผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พัชรี บัญญัติ

หน.แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

พ.ท. วัฒนพงษ์ มกรมณี

หน.แผนกประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

น.ต. อรรถวัฒน์ วัฒน์ธนาธิษณ์ ร.น.

ประจำแผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

กศษ.สจว.สปท.

ร.ท. วชิระ สรรพศรี

ประจำแผนกประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.อ. ปัญญรัตน์ พิมพ์สมุทร

ประจำ แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สิทธิโชค เจียรสุมัย

เสมียน แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.อ. พลชาติ ศรีรักไทย

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.ต.หญิง อมรรัตน์ เพ็งภาค

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

จ.ท.หญิง ทวีวรรณ เกิดรื่น

เสมียน ผตก.กศษ.สจว.สปท.

ส.ท. เสกสรรค์ วงศ์ศุภชาติ

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

ส.ท. ชัยอนันต์ ภูมิกิตติสวัสดิ์

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

นางพรพิมล ฟักป้อม

ผู้ช่วยนักวิจัย สปท.ชรก.กศษ.สจว.สปท.

กองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

พ.อ.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณ

รอง ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.ท. พงศ์ธวัช สุรเกียรติ

หน.แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กวก.สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พจนา เปลี่ยนเกิด

หน.แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

พ.ต. มนตรี เอี่ยมศรี

ประจำ แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กวก.สจว.สปท.

ร.ต. ปิตินนท์ อินทสุวรรณ

ประจำ แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

จ.ส.. วิษณุ หมวดศรี

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กวก.สจว.สปท.

จ.ส.อ. นวพล วัฒนศิริ

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

จ.อ. ศิวากร ผลสว่าง

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กวก.สจว.สปท.

ส.อ.หญิง ชัชนิตย์ ม่วงน้อย

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

น.ส. กมลวรรณ พรหมเมฆ

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กวก.สจว.สปท.

ส.อ. วีรยุทธ พลเยี่ยม

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

กองสนับสนุน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. ทนงศักดิ์ ปล่องทอง

หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

พ.ท. สนิท นันทะวงศ์

รอง หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

หน.กำลังพล กสน.สจว.สปท.

พ.ต. สวัสดิ์ ศรีดาเดช

หน.ธุรการ กสน.สจว.สปท.

ร.อ. ธวัชชัย รัตนจันทา

นายทหารธุรการและกำลังพล กสน.สจว.สปท.

ว่าง

ช่างเขียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ร.ต. ชาตรี กิ่มโสม ร.น.

หน.พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. วิรัตน์ พูนพิริยะทรัพย์

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. ศักดิพัฒน์ อาสาสู้

พลขับรถ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ.หญิง ลลิตา ตุ้มไธสง

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. พรรณพงษ์ แก้วมูล

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.ต.หญิง อรพินท์ จันทร์สูงเนิน

เสมียน กสน.สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.อ. ฑีฆายุ บุญศรี

เสมียน กสน.สจว.สปท.

ส.อ. ติณห์ แก้วเจือ

ช่างไฟฟ้า กสน.สจว.สปท.

ส.อ. มารุต สวนศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. อนุชา วงศ์จันทร์

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ท. อุสุพี ทับประเทือง

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. จาโรจน์ จันทร์กระจ่าง

ช่างซ่อมบำรุง กสน.สจว.สปท.

จ.ท. อมรเทพ สายแวว

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กสน.สจว.สปท.

น.ส.จันทร์จิรา เป้าทอง

พนักงานราชการ สจว.สปท.

น.ส.กาญจนา บุญมา

พนักงานราชการ สจว.สปท.

น.ส.ศิริรัตน์ สละ

พนักงานราชการ สจว.สปท.