ข้าราชการสถาบันฯ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.


ร.ต. วชิระ สรรพศรี

ทส.ผอ.สจว.สปท.

ส.ท. วีรยุทธ พลเยี่ยม

ประจำ สปท. ชรก.สจว.สปท.


กำลังพลช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ. วสันต์ รัตนกุญชร

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ.ม.ล. ธีรากร วรวรรณ

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ. สุนทร โภคะสุนทรางกูล

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

น.อ. อโนชา รัชพรมงคล

อจ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

ว่าง

นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

พ.อ.สมโภชน์ ภู่ระหงษ์

หน.ผธก.กอก.วสท.สปท.

ช่วยปฏิบัติราชการ สจว.สปท.

งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. สมบัติ พิมพี

ผอ.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.หญิง ปัทมา ขำเอี่ยม

รอง ผอ.กศษ.สจว.สปท.

น.ท.ธนกร แก้วตาทิพย์ ร.น.

หน.แผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พัชรี บัญญัติ

หน.แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

ว่าง

หน.ประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

น.ต.อรรถวัฒน์ วัฒน์ธนาธิษณ์ ร.น.

ประจำแผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท.

ร.อ. สะอาด พิมสาร

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา

กศษ.สจว.สปท.

ร.ต. วชิระ สรรพศรี

ประจำแผนกประเมินผล กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สิทธิโชค เจียรสุมัย

เสมียน แผนกเตรียมการ กศษ.สจว.สปท.

จ.ส.ท.หญิง พัชรินทร์ หวานสนิท

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

ส.อ.หญิง อมรรัตน์ สาวทรัพย์

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

นางพรพิมล ฟักป้อม

ผู้ช่วยนักวิจัย สปท.ชรก.กศษ.สจว.สปท.

พ.อ.อ. พลชาติ ศรีรักไทย

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

จ.ท.หญิง ทวีวรรณ เกิดรื่น

เสมียน ผตก.กศษ.สจว.สปท.

ส.ต.ชัยอนันต์ ภูมิกิตติสวัสดิ์

เสมียน ผผศ.กศษ.สจว.สปท.

ส.ต.เสกสรรค์ วงศ์ศุภชาติ

เสมียน ผปม.กศษ.สจว.สปท.

จ.ท. อมรเทพ รักษ์จิตร

เสมียน ผตก.กศษ.สจว.สปท.

กองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล

ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.อ.หญิง ชนพควร เปล่งปลั่ง ร.น.

รอง ผอ.กองวิทยาการ สจว.สปท.

น.ท. พงศ์ธวัช สุรเกียรติ

หน.แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

พ.ท.หญิง พจนา เปลี่ยนเกิด

หน.แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กองวิทยาการ สจว.สปท.

พ.ต. มนตรี เอี่ยมศรี

ประจำ ผอส.กวก.สจว.สปท.

จ.ส.อ. ปิตินนท์ อินทสุวรรณ

ทำหน้าที่ แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กองวิทยาการ สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผอส.กวก.สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน ผวพ.กวก.สจว.สปท.

จ.ส.ท. วันเฉลิม แสนดวง

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

จ.ส.ท. นวพล วัฒนศิริ

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

น.ส. ชัชนิตย์ ม่วงน้อย

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ กองวิทยาการ สจว.สปท.

จ.ต.ศิวากร ผลสว่าง

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.

กองสนับสนุน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

พ.อ.ทนงศักดิ์ ปล่องทอง

หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

พ.ท. จารุวัฒน์ เนตรนิ่ม

รอง หก.กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

หน.กำลังพล กสน.สจว.สปท.

พ.ต. สวัสดิ์ ศรีดาเดช

หน.ธุรการ กสน.สจว.สปท.

ร.ท. ธวัชชัย รัตนจันทา

นายทหารธุรการและกำลังพล กสน.สจว.สปท.

จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศรีกลิ่นดี

ช่างเขียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ว่าง

เสมียน กสน.สจว.สปท.

พ.จ.อ. ชาตรี กิ่มโสม

หน.พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ.หญิง ลลิตา ตุ้มไธสง

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. วิรัตน์ พูนพิริยะทรัพย์

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.อ. ศักดิพัฒน์ อาสาสู้

พลขับรถ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.ท. พรรณพงษ์ แก้วมูล

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ส.ท. ใครทูล แสงเพชร์

เสมียน ผวพ.กวก.สจว.สปท.

จ.อ. ฑีฆายุ บุญศรี

เสมียน กสน.สจว.สปท.

ส.อ. วิษณุ หมวดศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. มารุต สวนศรี

เสมียน กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.ท. อนุชา วงศ์จันทร์

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

จ.ท. อุสุพี ทับประเทือง

พลขับ กองสนับสนุน สจว.สปท.

ส.อ. ติณห์ แก้วเจือ

ช่างไฟฟ้า กสน.สจว.สปท.

ส.ท. จาโรจน์ จันทร์กระจ่าง

ช่างซ่อมบำรุง กสน.สจว.สปท.

น.ส.จันทร์จิรา เป้าทอง

พนักงานราชการ สจว.สปท.

น.ส.กาญจนา บุญมา

พนักงานราชการ สจว.สปท.