เกี่ยวกับสถาบัน

คำขวัญ

“สจฺเจนาลิกวาทินํ” พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

ปรัชญา

การปฏิบัติการจิตวิทยา นำพาสู่ความมั่นคงของชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ ในการประศาสน์วิทยาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อความมั่นคงของชาติ

ปณิธาน

มุ่งผลิตนักปฏิบัติการข่าวสาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ