สมัครเรียน สจว.รุ่นที่ 121

ประกาศสมัครบุคคลภาคเอกชนเข้ารับการอบรม สจว รุ่นที่ 121.pdf

ขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งเอกสารการสมัคร

  1. ส่งเอกสารที่ แผนกเตรียมการ กองการศึกษา สจว.สปท. โทร.๐๒-๒๗๖-๔๖๓๕

SCAN ลงทะเบียน

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครฯ สอบถามแผนกเตรียมการ กองการศึกษา สจว.สปท. โทร.๐๒-๒๗๖-๔๖๓๕