ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ ในส่วนภาคเอกชน