การดำเนินการศึกษา

วิธีการให้การศึกษาของหลักสูตร ประกอบด้วยหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยายในห้องเรียน การสัมมนา การประชุมเชิงอภิปราย การระดมความคิด การทำรายงาน การจัดทำเอกสารข่าวกรองการปฏิบัติการ จิตวิทยา และเสนอผล การดูกิจการการปฏิบัติงานของหน่วยราชการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ ทางทหาร และพลเรือน ทั้งในและนอกเขตปริมณฑล

การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ โดยทั่วไปจะบรรยายถึงหลักการในแต่ละวิชาที่กำลังศึกษา จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ให้นักศึกษาอภิปราย และซักถามรายละเอียด นักศึกษาต้องศึกษาจากเอกสารประกอบ และค้นคว้าเพิ่มเติม

การสัมมนา – ถกแถลง สถาบันฯ กำหนดแบ่งกลุ่มสัมมนาให้นักศึกษากลุ่มละประมาณ ๑๐ – ๑๕ คน เพื่อศึกษาค้นคว้าและอภิปรายเป็นคณะในเรื่องต่างๆ ที่กำหนดให้ ได้แก่การสัมมนาเพื่อทำแบบฝึกหัดการปฏิบัติการจิตวิทยา , การสัมมนาแก้ปัญหาปัญหาการเมือง , เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา โดยการสัมมนานั้นมีความมุ่งหมายเพื่อ

๑. เพิ่มพูนความรู้โดยอภิปราย ถกแถลง ระดมความคิด เพื่อหาข้อยุติในปัญหา

๒. ทำความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของชาติในระดับนโยบาย

๓. ให้คุ้นเคยกับเทคนิคในการพัฒนา โดยการทำงานเป็นคณะ

๔. เสริมสร้างมิตรภาพส่วนบุคคลระหว่างการศึกษา

๕. ฝึกให้พยายามเข้าใจในแง่คิดของผู้อื่นมากขึ้น


การศึกษาและดูงาน สถาบันฯ จะจัดให้มีการนำคณะนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศ รวมทั้ง ในต่างประเทศด้วย โดยเน้นการปฏิบัติ หน้าที่ของข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในสถานการณ์ ด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง นอกจากนั้น เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกัน เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีกลมเกลียวแน่นแฟ้นสืบต่อไป

การจัดทำเอกสารเฉพาะกรณี กำหนดให้แต่ละคณะ จัดทำเอกสารการศึกษาฯ คณะละ ๑ เรื่อง มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ มีเวลาให้จัดทำตามตารางสอน และใช้เวลานอกเหนือจากตารางสอนปกติ เพื่อการค้นคว้าข้อมูล นักศึกษาจะต้องนำเสนอร่างฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องทั้งปวงภายใน วัน เวลา ที่กำหนด และดำเนินการจัดทำรูปเล่มตามรูปแบบของสถาบันฯ จากนั้นจึงนำส่งกองการศึกษาฯ จำนวน ๘๐ เล่ม พร้อมแผ่นดิสก์ ก่อนการนำเสนอผลงานฯ

ก่อนจบการศึกษาแต่ละคณะจะต้องจัดการนำเสนอผลงานที่ได้จัดทำต่อผู้บังคับ บัญชา, สื่อสารมวลชน ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ,แขกรับเชิญ และเพื่อนๆ นักศึกษาให้ได้รับความรู้ ถึงแก่นแท้ของเรื่องแต่ละเรื่อง ที่คณะของตนเองได้ทำการศึกษาอย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การพิจารณาการเสนอแนะและบทสรุปในแต่ละเรื่องราวที่นำเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตรและของ สถาบันฯ ต่อไป

การค้นคว้า ผู้เข้ารับการศึกษาควรใช้เวลานอกหลักสูตรทำการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการอ่านหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งสามารถใช้ห้องสมุดของสถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และศูนย์บรรณสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันได้

การเตรียมตัวล่วงหน้า การศึกษาบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการศึกษาประจำวัน นับว่าเป็น สิ่งจำเป็นและควรยึดถือปฏิบัติตลอดการศึกษาหลักสูตรนี้เพราะจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษาได้เป็นอย่างดี

การประเมินค่า

การประเมินค่าแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

การประเมินค่าผู้เข้ารับการศึกษา

ทั้งในเรื่องผลการศึกษา,บุคลิกภาพ, อัธยาศัย สถานภาพการเป็นผู้นำ, มารยาทและการสังคม ทางสถาบันจะประเมินค่านักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา โดยจะใช้แบบฟอร์มการประเมินค่าของสถาบันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนการประเมินค่าในการปฏิบัติงานเป็นบุคคลเป็นคณะ เช่น ความร่วมมือ การพูด การแก้ปัญหา หรือการอภิปราย จะมีการประเมินค่าโดยอาจารย์ประจำคณะ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง นอกจากนั้นเมื่อจบการศึกษาจะมีรายงานผลการศึกษาโดยละเอียด รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยของนักศึกษาแต่ละคนแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ

การประเมินค่าหลักสูตร

กองการศึกษาจะทำการประเมินค่าหลักสูตรแต่ละหมวดวิชาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด วิชาใดควรใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม หรือลดลง ความยากง่ายเหมาะสมแก่ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาหรือไม่เพียงใด การบรรยาย การอภิปราย หรือสัมมนาเป็นคณะพอเพียงหรือไม่ ฝ่ายการศึกษาจะได้รวบรวมเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาไปจบการศึกษาแต่ละรุ่น เพื่อจะได้นำไปพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น ในการประเมินค่าหลักสูตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ได้จัดรูปแบบเอกสารไว้ให้นักศึกษาได้วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะประกอบ เขียนใส่ตู้รับฟังความคิดเห็นท้ายห้องเรียน

การประเมินค่าการบรรยายของอาจารย

การบรรยายทุกครั้งโดยอาจารย์ของสถาบันฯหรืออาจารย์ภายนอกที่ได้รับเชิญมาก็ ดี จะมีการประเมินค่าทุกครั้ง โดยสถาบันจะจัดรูปแบบเอกสารให้นักศึกษาได้วิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็นว่าอาจารย์ ผู้บรรยายมีวิธีการสอนหรือการบรรยายดี หรือไม่เพียงใด มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง มีการเตรียมการล่วงหน้าดีหรือไม่ และได้รับความไว้ใจมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การตัดสินผลการศึกษา

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ตลอดเวลาที่เข้ารับการศึกษา โดยมีแนวทางวัดผล คือ (ดีมาก – ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป, ดี – ร้อยละ ๘๕ – ๘๙, ปานกลาง – ร้อยละ ๗๕ – ๘๔, พอใช้ – ร้อยละ ๗๐ – ๗๔, ไม่สำเร็จการศึกษา – ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐)