การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่งคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

สจว.สพฐ.

โครงสร้างหลักสูตร

สจว.สพฐ.

การดำเนินการศึกษา

การศึกษาของหลักสูตรประกอบหลายรูปแบบได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา การศึกษาและดูงานฯ

Year Plan