หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สจว.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

สถ​​าบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สจว.

โครงสร้างหลักสูตร

สถ​​าบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สจว.

ใบสมัครหลักสูตรต่างๆ

ใบสมัครหลักสูตร

สถ​​าบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สจว.

การดำเนินการศึกษา

การศึกษาของหลักสูตรประกอบหลายรูปแบบได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา การศึกษาและดูงานฯ

Year Plan

แผนการศึกษา หลกัสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น ๑๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

ปฏิทินการศึกษา