การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.บก.ทท.)

ระยะเวลาอบรมตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

พสบ.บก.ทท.

โครงสร้างหลักสูตร

พสบ.บก.ทท.

ใบสมัครหลักสูตรต่างๆ

ใบสมัครหลักสูตร

พสบ.บก.ทท.


การดำเนินการศึกษา

การศึกษาของหลักสูตรประกอบหลายรูปแบบได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา การศึกษาและดูงานฯ

Year Plan

ปฏิทินการอบรม หลักสูตร พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 ปี 64.pdf

ปฏิทินการศึกษา