การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.บก.ทท.)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

พสบ.บก.ทท.

โครงสร้างหลักสูตร

พสบ.บก.ทท.

ใบสมัครหลักสูตรต่างๆ

ใบสมัครหลักสูตร

พสบ.บก.ทท.


การดำเนินการศึกษา

การศึกษาของหลักสูตรประกอบหลายรูปแบบได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา การศึกษาและดูงานฯ

Year Plan

แผนการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ปฏิทินการศึกษา พสบ.บก.ทท.11.pdf

ปฏิทินการศึกษา