Carousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สปท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๒ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๖๓๐-๐๗๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

  • เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สจว.สปท. บรรยาย วิชาแถลงแผนจัดงานวิชาการ ให้แก่ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

  • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พล.ต. ชาคร อุณหเลขกะ อ.พิเศษ สจว.สปท. บรรยาย วิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา ให้แก่ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. ตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร

วันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่ จ.สมุทรสาคร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

  • ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. (๒) บรรยาย วิชาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการโฆษณาชวนเชื่อ ให้แก่ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

  • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ พบผู้ทรงคุณวุฒิงานวิชาการครั้งที่ ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. ตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา พ.ท.หญิง พจนา เปลี่ยนเกิด หน.แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท. ซึ่งเป็นกำลังพลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ “พยาบาล” เข้าร่วมปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ พ.ค.๖๔ ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่ จ.สมุทรสาคร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร ผอ.ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรยาย วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

  • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พ.อ. ทักษิณ สิริสิงห รอง ผอ.สศท.สปท. บรรยาย วิชาเขียนแผน CMCC ให้แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว. และศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแด่สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันพุธที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต นำคณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแด่สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ เป็นผู้รับมอบ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ศึกษาตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันอังคารที่ ๑๘ พ.ค.๖๔ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ศึกษาตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักผู้บังคับบัญชา สจว.สปท.

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ณ รร.บ้านโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา

วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบเงินสบทบทุนการซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องสหกรณ์ สนามเด็กเล่น
และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ณ รร.บ้านโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สจว.สปท.

วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. พร้อมคณะ นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒
จัดพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น สจว.สปท.
โดยมี พล.ท. ไพศาล งามวงศ์วาน เสธ.สปท.
เป็นประธานในการรับมอบสนามเด็กเล่น
ณ สนามเด็กเล่น สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท.
ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]