Carousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑
ศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 • วันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๖๔ ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. พล.ต. ชำนาญ  ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พ.อ. กฤษฎา  บุญวัฒน์ ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ  ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
  นำคณะนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ศึกษาดูงาน บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด โดยมี นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ศึกษาดูงานนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
และ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • วันพุธ ๗ เม.ย.๖๔ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
  นำคณะ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  โดยมี อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
  นำคณะ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า-อยู่หัว โดยมี คุณอังคณา ดวงแป้น นักฝึกอบรมชำนาญการและคณะ
  ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมนักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

   • วันจันทร์ที่ ๕ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐

อ.อุทิศ บัวศรี บรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

   • เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐
    นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ นำเสนอความก้าวหน้าผลงานทางวิชาการ
    และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ศึกษาดูงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา

 • วันศุกร์ที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙๑๕

พ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รองผอ.สจว.สปท. และคณะข้าราชการ สจว.สปท. คณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

รับฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม / มอบของที่ระลึก

ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ศึกษาดูงานมณฑลทหารบก ที่ ๑๙ และ กองบิน ๓

  • วันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาตผอ.สจว.สปท. และคณะข้าราชการ สจว.สปท.

คณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ สักการะพระพุทธบูรพสัมฤทธิ์

รับฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม / มอบของที่ระลึก

ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๙ (มทบ.๑๙) จ.สระแก้ว

  • เวลา ๑๔๐๐ รับฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม / มอบของที่ระลึก

ชมการสาธิตการบินโดรน และเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ บน.๓

ณ กองบิน ๓ (บน.๓)


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ศึกษาดูงานกองกำลังสุรนารี และผามออีแดง อุทยานแห่งชาติ

 • วันพุธที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองกำลังสุรนารี และ เยี่ยมชมผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยมี พ.อ. วีรยุทธ รักศิลป์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ศึกษาดูงานกองทัพภาคที่ ๒, กองบิน ๑ และ CSR รร.บ้านโกรกเดือนห้า

 • วันอังคารที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายสรุปกองทัพภาคที่ ๒ และ กองบิน ๑ โดยมี พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๑๐๐ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. ให้เกียรติแก่คณะนักศึกษา ร่วมชม Static Display และการแสดงการบินผ่านและการโจมตีทางอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบอุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและห้องสหกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ รร.บ้านโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา โดยมี นายปราโมทย์ แสงแก้ว ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต ๑ ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

 • วันจันทร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา โดยมี คุณเจริญ เทพรังสฤษฎ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๓๑๕ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.ยศพล รัฐอมฤต หัวหน้ากองวิศวกรรมระบบควบคุม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ให้การต้อนรับ


ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]