191022 สัมภาษณ์พสบ11.mp4
191101 ปฐมนิเทศ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 11.mp4

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๖ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ อ่านเพิ่มเติม

๓๑ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สจว.สปท.

ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ เนื่องในวันปฐมนิเทศ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน รับฟังการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๘๓ คน เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุป สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ที่ สปท.

วันพุธ ที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ๑๐๓๐ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ที่ สปท. โดยมี พล.อ นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมด้วย ณ ห้องหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

Carousel imageCarousel imageCarousel image

รองผอ.สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีรอง ผบ.สปท.มาเป็นประธาน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

รอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมคณะข้าราชการของ สจว.สปท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พ.อ. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ รอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมคณะข้าราชการของ สจว.สปท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผบ.สปท. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สจว.สปท.

วันศุกร์ ที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ผบ.สปท. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป และมอบนโยบาย โดยมี ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กำลังพล สจว.ฯ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ อาคาร สจว.ฯ

วันที่พุธ ที่ ๙ ต.ค. ๖๒ กำลังพล สจว.ฯ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ อาคาร สจว.ฯ

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. ประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สจว.สปท.

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สจว.สปท. ร.ท.ธวัชชัย รัตนจันทรา เป็น ร.อ.

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.กวก.ฯ บรรยาย วิชาความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • วันศุกร์ที่ ๔ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ.กฤชกมล ธรรมมานุกูล ผอ.กวก.ฯ บรรยาย วิชาความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ณ ห้อง Pol-law ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ.กฤชกมล ธรรมมานุกูล ผอ.กวก.ฯ บรรยาย วิชาความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๑ อาคารจักรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.ฯ ได้นำกำลังพล สจว.ฯ สักการะพระพุทธปัญญาธรรมาธิปัตย์, ศาลท้าวยะสังกะอสูร และพระบรมรูป ร.๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๙ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. ได้นำกำลังพล สจว.ฯ สักการะพระพุทธปัญญาธรรมาธิปัตย์, ศาลท้าวยะสังกะอสูร และพระบรมรูป ร.๕ ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร สจว.

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]