ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

ศิษย์เก่าสจว.รุ่นที่ ๑๑๔ สนับสนุนการป้องกันควบคุมเชื้อโรคไวรัส COVID-19

ด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 กฟผ.จึงมีนโนบายให้ผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันของเชื้อไวรัสฯในการนี้ นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนกฟผ. ได้สนับสนุนส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลอนามัย"น้ำใจ" กฟผ. ให้กับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อบริการบุคลากรภายใน อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อเสริมสุขอนามัยที่ดี ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid -19 พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สปท. กำหนดมาตรการคุมเข้มการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัส COVID-19

ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล (Thermoscan)และฆ่าเชื้อด้วยเจลอัลกอฮอล์แก่ข้าราชการ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ และผู้มาติดต่อ ที่ผ่านเข้ามาภายในอาคาร สจว.สปท. โดยยึดแนวปฏิบัติตาม สธ.ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในบริเวณภายในทางเข้าอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ ยึดตามแนวทางปฏิบัติคำสั่ง ผบ.ทสส.เพื่อให้ขรก.สจว.สปท.ปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนผ่านช่องทางสื่อสารของ สจว.สปท. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัส COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส คือ ให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ใช้มาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรค สำหรับผู้ที่เดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ควรปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และลดความเสี่ยงที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง

แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมนศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ และสจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗

วันพุธที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ และ หลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑,๒ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้การต้อนรับ และ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำเยี่ยมชมหลักสูตรอ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ รายงานตัวลงทะเบียน และรับฟังการปฐมนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้าราชการ สจว.ฯ แก่ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาและดูกิจการ กทม. ครั้งที่ ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

วันอังคารที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ ฟังบรรยายสรุป และชมกิจการ โดยมี พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธพัณฑ์ โดยมี นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา สนง.ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ

  • วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) จ.นครสวรรค์ โดยมี น.อ. ชำนาญ ปิ่นทองน้อย รอง ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับ และสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
  • วันอังคารที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก หอการค้า จ.ตาก และ กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ณ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก โดยมี พ.อ. โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผบ.กกล.นเรศวร ให้การต้อนรับ และสักการะพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
  • วันพุธที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุป และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ และสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
  • วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ณ กองทัพภาคที่ ๓ จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น สจว.สปท. และมอบเข็ม สจว. ให้แก่ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๖๐๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น สจว.สปท. และมอบเข็ม สจว. ให้แก่ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาและดูกิจการ กทม. ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ต. ชิดชนก นุชฉายา รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ จากนั้นไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมี พล.ต. ราเมศร์ สันติบุตร ผช.ผอ.ศปร. จากนั้นเดินทางไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พ.อ. เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รอง ผอ.กปพ. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.รุ่นที่ ๑๒๐)