๒ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน รร.การบินกำแพงแสน จ.นครปฐม โดย น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับคณะ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชม ศึกษาดูงานพล.ช. จ.เพชรบุรี โดยมี พ.อ. สมศักดิ์ เครือเช้า รอง ผบ.พล.ช.(๒) ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ พล.ช. จว.ราชบุรี

๓ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พล.ร.๙ และอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ โดยมี พล.ต. ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ พล.ร.๙ จว.กาญจนบุรี

๓ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี โดย พ.อ. อัษฎาวุธ ปันยารชุน รอง เสธ.มทบ. ๑๗ ให้การต้อนรับคณะ