๒๒ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน นพค.๕๒ สนภ.๕ โดยมี พ.อ. บดีศร จิตต์บุญเจือ ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ ณ นพค.๕๒ สนภ.๕ จ.บุรีรัมย์