พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด