พิธีเปิดการอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบหมายให้ พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันฯ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับ