พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี