พิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูง จากทุกภาคส่วน จำนวน ๖๗ คน ประกอบด้วย

  • ข้าราชการ ทหาร/ตำรวจ ๑๙ นาย
  • ข้าราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจ ๒๒ คน
  • ภาคเอกชน/สื่อสารมวลชน ๒๖ คน