พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒

  • วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย รับฟังการบรรยายสรุปจาก นทพ., ชด.ทหาร, และ ศสภ.ยก.ทหาร

วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๑๓๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)