พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานทำขาเทียม จ.สระแก้ว และ มณฑลทหารบกที่ ๑๙ จ.สระแก้ว รับฟังบรรยายสรุป มทบ.๑๙,กกล.บูรพา,ตรวจคนเข้าเมือง

วันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ ๐๙๐๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน

โรงงานทำขาเทียม จ.สระแก้ว

วันพุธที่๑๒ ธ.ค.๖๑ ๐๙๐๐พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่๑๐ ศึกษาดูงาน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๙ จ.สระแก้ว รับฟังบรรยายสรุป มทบ.๑๙,กกล.บูรพา,ตรวจคนเข้าเมือง