พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

พิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

๐๘.๐๐ น. - ผู้เข้ารับการศึกษาฯ พร้อม ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ (ชั้น ๔)

- ผู้เข้ารับการศึกษาฯ ซักซ้อมพิธีเปิดการศึกษา

๐๘.๑๕ น. - ผู้เข้ารับการศึกษาฯ สักการะพระพุทธปัญญาธรรมาธิปัตย์/สักการะท้าวยะสังกะอสูร,

วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม, ถ่ายภาพหมู่หน้าอนุสาวรีย์ฯ

- ผู้เข้ารับการศึกษาฯ ร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ (ชั้น ๑)

ผู้แทนผู้เข้ารับการศึกษาฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร

- ถ่ายภาพหน้าอาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง


๐๙.๐๐ น. - ผู้เข้ารับการศึกษาฯ พร้อมที่ห้องพิธี

๐๙.๑๕ น. - ประธานฯ เดินทางมาถึง พักห้องรับรอง (ชั้น ๑)

๐๙.๓๐ น. - ประธานฯ มาถึงห้องพิธี ห้องประชาสนเทศ ๑ (ชั้น ๔)


- ผู้อำนวยการกองการศึกษา บอกแสดงความเคารพและรายงานยอดผู้เข้ารับการศึกษาฯ

- ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย แสดงความเคารพธงชาติ

และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กล่าวรายงาน

- ประธานฯ กล่าวให้โอวาท แล้วกล่าวเปิดการศึกษาฯ

- เปิดเพลงมหาฤกษ์ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ และผู้เข้ารับการศึกษาฯ ยืนแสดงความเคารพ

- ประธานฯ กราบพระรัตนตรัย ทำความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เสร็จพิธีฯ/ประธานฯ ทักทายกับผู้เข้ารับการศึกษาฯ


การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว งดกระบี่ ถุงมือ


พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว

เอกชน สุภาพบุรุษ ชุดสากล, สุภาพสตรี ชุดสุภาพ