ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘

ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง