หลักสูตร สจว.

๓๐ ส.ค. ๖๑ การแถลงผลงานวิชาการ สจว. รุ่นที่ ๑๑๘

แถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา หลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เรื่อง "แนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจท่องเที่ยว"

วันพฤหัสบดีที่ 6๓๐ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ การแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ เรื่อง "แนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจท่องเที่ยว" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More>

๒๗ ส.ค.๖๑ ทดสอบวิชาลูกเสือ และรับผ้าผูกคอกิลเวิล และสายบีช ๒ ท่อน

๒๗ ส.ค.๖๑ ทดสอบวิชาลูกเสือ และรับผ้าผูกคอกิลเวิล และสายบีช ๒ ท่อน

Read More>

วัน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยหลา

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วัน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้โครงการป่าในเมือง ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More>

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สจว.สปท. นำนักศักษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๑ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สถาบันจิตวิทยาความั่นคง นำนักศักษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๑

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สจว.สปท. นำนักศักษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๑

ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More>

๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำพิธีไหว้ศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเดินทางศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียง

นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำพิธีไหว้ศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเดินทางศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ก.ค. ๖๑
 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ น. พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จว.นครราชสีมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๓๐ น. พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ กองทัพภาคที่ ๒ จว.นครราชสีมา
 • เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๔๓๐ - ๑๖๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก นายอิทธิพลธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ พ.อ.รัฐวุฒิ กระบวนรัตน์ หก.กกร.มทบ.๒๔ ณ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
 • เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิํ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบบ้านอุ่นไอรัก ณ บ้านกุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๓๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผอ.อาวุโส สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น
 • เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐- ๑๒๓๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผอ.สซ. และผู้แทน ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

Read More >

๑๘ ก.ค.๖๑ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบบ้านอุ่นไอรัก ณ บ้านกุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิํ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบบ้านอุ่นไอรัก ณ บ้านกุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Read More>

๑๑ กรฎาคม ๖๑ พิธีเปิดการฝึกในที่ตั้ง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

พิธีเปิดการฝึกในที่ตั้ง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรฎาคม ๖๑ พิธีเปิดการฝึกในที่ตั้ง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More >

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น ๑๑๘ พร้อมคณาจารย์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้ ในกิจกรรม"สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่ สู่น้อง" ที่โรงเรียนวัดประสิทธาราม อำเภอเมือง และโรงเรียนเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก โดยมีกิจกรรมทันตกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพในช่องปาก แจกแปรงสีฟัน-ยาสี ฟันสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี กิจกรรมสันทนาการ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องเล่นในการพัฒนาสำหรับเด็ก


๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม

วันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม พร้อม มอบทุนการศึกษา และสิ่งของ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี

Read More >

สำเนาของ Template Slide

พล.ต ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้

 • วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนายการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นำคณะ นักศึกษาจิตวิทยาความมั่นงคง รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

และ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัด พังงา


 • วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชากการป้องกันประเทศ

นำ นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ กองบิน ๗ (บน.๗) จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม พร้อม มอบทุนการศึกษา และสิ่งของ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ๐๘๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ สักการะพระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ๑๕๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์


 • วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑ ๐๙๐๐ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


Read More >

๑๔ มิ.ย.๖๑ สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ. พระนครศรีอยุธยา

สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ๐๙๓๐-๑๑๓๐ สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐-๑๕๐๐ สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ. พระนครศรี อยุธยา

Read More >

ในวันพุธช่วงบ่ายที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมใจ สายสัมพันธ์ พี่น้อง-ผองเพื่อน ระหว่างหลักสูตร สจว.๑๑๘ และ วสท.๕๙ ณ วสท.

การแข่งขันกีฬาเชื่อมใจ สายสัมพันธ์ พี่น้อง-ผองเพื่อน ระหว่างหลักสูตร สจว. ๑๑๘ และ วสท. ๕๙

ในวันพุธช่วงบ่ายที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมใจ สายสัมพันธ์ พี่น้อง-ผองเพื่อน ระหว่างหลักสูตร สจว.๑๑๘ และ วสท.๕๙ ณ วสท.

Read More >

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยม สจว ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย พ.อ.ธาวิน รอง ผอ สจว นำนศ.สจว.๑๑๘ สายญี่ปุ่นรับฟังบรรยายสรุป ณ สถานกงสุลไทยเมืองโอซาก้าโดยมีนายนฤชัย นินนาท รอง กสญ. ให้การต้อนรับบรรยายสรุป

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยม สจว ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย พ.อ.ธาวิน รอง ผอ สจว นำนศ.สจว.๑๑๘

วันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย. ๖๑ พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยม สจว ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย พ.อ.ธาวิน รอง ผอ สจว นำนศ.สจว.๑๑๘ สายญี่ปุ่นรับฟังบรรยายสรุป ณ สถานกงสุลไทยเมืองโอซาก้าโดยมีนายนฤชัย นินนาท รอง กสญ. ให้การต้อนรับบรรยายสรุป

Read More >

CSR นศ.สจว.รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ 9 พ.ค.61

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์

Read More >

วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61 0800 ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Read More >

1 2 3