หลักสูตร สจว.สพฐ.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

พิธีปัจฉิมนิเทศ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแถลงผลงานวิชาการ ของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๒๐ การแถลงผลงานวิชาการ ของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

เรื่อง การศึกษาไทย...! "ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล" (รูปแบบออนไลน์) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี และองค์ปาฐก พิเศษ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร โดยมี พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาและดูกิจการ กทม. ครั้งที่ ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

วันอังคารที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ ฟังบรรยายสรุป และชมกิจการ โดยมี พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธพัณฑ์ โดยมี นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา สนง.ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ

 • บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) จ.นครสวรรค์ โดยมี น.อ. ชำนาญ ปิ่นทองน้อย รอง ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
 • รับฟังการบรรยายสรุปจาก หอการค้า จ.ตาก และ กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ณ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก โดยมี พ.อ. โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผบ.กกล.นเรศวร ให้การต้อนรับ และสักการะพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
 • รับฟังการบรรยายสรุป และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ และสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
 • รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ณ กองทัพภาคที่ ๓ จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาและดูกิจการ กทม. ครั้งที่ ๑ (บก.ทท., ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.), อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

วันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ต. ชิดชนก นุชฉายา รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ จากนั้นไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมี พล.ต. ราเมศร์ สันติบุตร ผช.ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงาน รร.จปร.และ รร.ตท.สปท. จ.นครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟังบรรยายสรุป ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รร.จปร.) จ.นครนายก และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟังบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) จ.นครนายก อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗

วันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ นักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา จำนวน ๘๐ คน ณ อาคาร สจว.สปท.

๑๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๑๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ สจว.สปท.

๘ พ.ค.๖๒,๑๔๐๐ สจว.สปท. จัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน สำหรับประชาชนจิตอาสา แก่นศ. หลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ และ สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๘ พ.ค.๖๒,๑๔๐๐ สจว.สปท. จัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน สำหรับประชาชนจิตอาสา แก่นศ. หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 119 และ สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชาสนเทศ1 สจว.
 • ๗ พ.ค.๖๒ งานแถลงผลงานทางวิชาการ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ เรื่อง ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี และองค์ปาฐก ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านเพิ่มเติม
๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ แถลงผลงานทางวิชาการ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ เรื่อง ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี และองค์ปาฐก ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ๒๓ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และ คณะนศ. สจว.รุ่น ๑๑๙ รวม ๑๖๙ คน ศึกษาดูงาน นศส. โดย พ.อ. ณพล วงศ์วัฒนะ รอง ผบ.ศสพ. ให้การต้อนรับชมการสาธิต พัน.ปจว. , รร.สพศ. และทดสอบกำลังใจโดดหอ ๓๔ ฟุต
 • ๒๔ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และ คณะนศ. สจว.รุ่น ๑๑๙ รวม ๑๖๙ คน ศึกษาดูงาน ณ กองทัพภาคที่ ๓ (ทภ.๓) จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.๓ ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานโครงการเกษตรของพ่อ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง รอง ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับ
 • ๒๕ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นาย อรรถพล อิ่มหนำ ผช.ผอ.การฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ
 • ๒๖ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดข้าวแท่นน้อย จ.เชียงใหม่ ช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผอ.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
๒๓-๒๗ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ และนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่๖เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ
 • ๑๗ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๑๔๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงาน DMZ โดย พ.ท.พิทยาพงษ์ นตต. / จนท.สถานทูตไทย/เกาหลีใต้ อำนวยความสะดวกแก่คณะ และรับฟังบรรยายสรุป
 • ๑๘ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๐๘๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงาน ด้านประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านบุคชนฮันนกมาอึน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า ๖๐๐ ปี ที่ยังได้รับการอนุรักษ์และมีผู้คนอาศัยอยู่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนทังซาน โดยมี ผอ.โรงเรียน ศึกษาธิการ และ สมาชิกสภาการศึกษา ให้การต้อนรับ
 • ๑๙ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๐๙๕๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์สงคราม โดย แด จุง คิม หน.พิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับ นำคณะวางพวงมาลารำลึกถึงวีรชนทหารไทยที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 • ๒๐ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๐๙๐๕ - ๑๑๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ พระราชวังด๊อกซูกุง และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ซัมซุงดีไลท์ อ่านเพิ่มเติม
๑๗ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๑๔๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงาน DMZ โดย พ.ท.พิทยาพงษ์ นตต. / จนท.สถานทูตไทย/เกาหลีใต้ อำนวยความสะดวกแก่คณะ และรับฟังบรรยายสรุป

๒๒ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน นพค.๕๒ สนภ.๕ โดยมี พ.อ. บดีศร จิตต์บุญเจือ ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ ณ นพค.๕๒ สนภ.๕ จ.บุรีรัมย์

๒๒ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ (นพค.๕๒ สนภ.๕) จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษา สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน กกล.สุรนารี โดยมี พ.อ. วรากร ธนยั่งยืน รอง เสธ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับกล่าวบรรยายสรุป ณ กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์

๒๐ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) จ.สุรินทร์ ตลาดการค้าช่องจอม จ.สุรินทร์ /ศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยา การค้าชายแดน

๑๙ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานศาลากลางจังหวัด กองทัพภาคที่ ๒ (ทภ.๒) และกองบิน ๑ จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม

๑๙ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานศาลากลางจังหวัด กองทัพภาคที่ ๒ (ทภ.๒) และกองบิน ๑ จ.นครราชสีมา

วันอังคารที่ ๑๒ มี.ค.๖๒ ๑๓๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๓ ณ สนามยิงปืน ศรภ. โดย พล.ต. วิชัย ชูเชิด รอง ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 12 มี.ค.62 1330 พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ 3 ณ สนามยิงปืน ศรภ. โดย พล.ต. วิชัย ชูเชิด รอง ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ

1 2 3 4 5 6