หลักสูตร สจว.

อยู่ระหว่างอนุมัติรายชื่อ สจว.รุ่นที่ ๑๑๘

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

Read More >

๑๒-๑๔ สจว.๑๑๗ และสพฐ.๔ ดูงานภาคตะวันตก

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๗ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันตกRead More >

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๐ สจว.๑๑๗ ดูงานภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๗ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคใต้Read More >

๒๒-๒๖ พ.ค.๖๐ ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๗ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือRead More >

1 2