หลักสูตร สจว.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.ฯ จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การเจรจาเบื้องต้นในสถานการณ์วิกฤต"

วันจันทร์ที่ 30 ส.ค.64 เวลา 0900-1100 สจว.ฯ
จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเจรจาเบื้องต้นในสถานการณ์วิกฤต"
ให้กับ ข้าราชการของ สปท. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะ
ในสถานการณ์วิกฤต โดยเรียนเชิญผู้บรรยายจาก ศตก. มาให้คำแนะนำและบรรยายให้ความรู้ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๔ (Online)

วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐๔๕-๑๑๓๐
พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท.
ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๔ ผ่านระบบ Online ซึ่งเป็นการฝึกร่วมของสถาบันการศึกษาทางทหาร จำนวน ๖ สถาบัน ได้แก่ วปอ. วสท. สจว. รร.สธ.ทบ. รร.สธ.ทร. รร.สธ.ทอ. ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๗ ส.ค.๖๔
โดย สจว.สปท. เข้าร่วมฝึกในส่วนการปฏิบัติการข่าวสารและศูนย์ประสานงานพลเรือน-ทหาร เพื่อให้ นศ. ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการข่าวสารร่วม
และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทางทหาร ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจการพลเรือนทั้งในยามปกติและยามสงครามได้อย่างถูกต้อง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปิดการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๔

วันอังคารที่ ๓๑ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๔ ผ่านระบบ Online

โดยมี ผบ.วสท.สปท. เป็นผู้บรรยายสรุปการฝึกร่วมฯ ของสถาบันการศึกษาทางทหารจำนวน ๖ สถาบัน ได้แก่ วปอ. วสท. สจว. รร.สธ.เหล่าทัพ และ รร.สธ.เหล่าทัพ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันอังคารที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ETI บรรยาย วิชาการเจรจาต่อรอง ให้แก่ นักศึกษา .สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • ๑๐๓๐-๑๒๓๐ ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย วิชาเทคนิคการให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวสำหรับผู้บริหาร ให้แก่ นักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พ.อ. ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ บรรยาย วิชาบทบาทของ Social Media กับความมั่นคงของชาติ

 • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยาย วิชาทักษะการคิด (7 Thinking Skill)


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พล.อ.อ. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บรรยาย วิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ วิชาการ ให้แก่ นศ. สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สจว.สปท. บรรยาย วิชาแถลงแผนจัดงานวิชาการ ให้แก่ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

 • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พล.ต. ชาคร อุณหเลขกะ อ.พิเศษ สจว.สปท. บรรยาย วิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา ให้แก่ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. (๒) บรรยาย วิชาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการโฆษณาชวนเชื่อ ให้แก่ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

 • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ นศ. สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ พบผู้ทรงคุณวุฒิงานวิชาการครั้งที่ ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ สจว.สปท.

 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร ผอ.ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรยาย วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

 • เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พ.อ. ทักษิณ สิริสิงห รอง ผอ.สศท.สปท. บรรยาย วิชาเขียนแผน CMCC ให้แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.อ. ยุทธพรหม จักษุรักษ์ บรรยาย วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือนทั้งในยามปกติและยามสงคราม แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พ.อ. ยุทธพรหม จักษุรักษ์ ผอ.กนผ.กร.ทหารบรรยาย วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือนทั้งในยามปกติและยามสงคราม แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส บรรยาย วิชาการจัดทำแผนปฏิบัติการข่าวสาร แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส อาจารย์อำนวยการ ส่วนวิชายุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก บรรยาย วิชาการจัดทำแผนปฏิบัติการข่าวสาร แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส บรรยาย วิชาหลักการปฏิบัติการข่าวสารร่วม แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

วันพุธที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส อาจารย์อำนวยการ ส่วนวิชายุทธวิธี รร.สธ.ทบ. บรรยาย วิชาหลักการปฏิบัติการข่าวสารร่วม แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

พ.ท. ชยพล แสงแดง บรรยาย วิชาการปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหลัง แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

วันพุธที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พ.ท. ชยพล แสงแดง อาจารย์กองวิชาหน่วยทหารขนาดใหญ่ รร.สธ.ทบ. บรรยาย วิชาการปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหลัง แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ บรรยาย วิชาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

วันอังคารที่ ๑๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ บรรยาย วิชาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.กวก.สจว.สปท. บรรยาย วิชาสถานการณ์ฝึกร่วม แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

วันอังคารที่ ๑๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ พ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สจว.สปท. บรรยาย วิชาสถานการณ์ฝึกร่วม แก่ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบเครื่องโอโซน AlluPure ให้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และนายอรรถสิทธิ์ ศักดานุวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๑ มอบเครื่องโอโซน AllePure จำนวน ๓๐ เครื่อง มูลค่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นผู้รับมอบ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบเครื่องโอโซน AlluPure ให้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และนายอรรถสิทธิ์ ศักดานุวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๒๑ นำเครื่องโอโซน AlluPure จำนวน ๓๐ เครื่อง มูลค่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี พล.อ. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รอง ผบ.ทสส. (๒) และ พล.ท. กนกพงษ์ จันทร์นวล จก.กร.ทหาร เป็นผู้แทนรับมอบ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑
ศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 • วันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๖๔ ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. พล.ต. ชำนาญ  ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พ.อ. กฤษฎา  บุญวัฒน์ ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ  ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
  นำคณะนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ศึกษาดูงาน บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด โดยมี นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ

นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ รายงานตัวลงทะเบียน และรับฟังการปฐมนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้าราชการ สจว.ฯ แก่ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ จำนวน ๘๖ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า สจว.สปท. โดยนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ จัดการแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื ซึ่งมี พล.ร.ท. ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น. รอง ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย สจว.สปท. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๑๔ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผอ.สจว.สปท.นำนศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ เข้าร่วมฝึกยุทธเสนา ๖๒ ณ อาคารศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ ๓ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ส.ค.๖๒ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ทำกิจกรรม “โครงการบำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์ เก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาด” ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี โดย นายมาโนช หนองใหญ่ รอง นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคใต้ ระหว่าง ๒๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๒

๒๑ ก.ค. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กทม. ถึงชุมทางหาดใหญ่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุปจาก ทรภ.๒ ,กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และเยี่ยมชมเรือหลวงปัตตานี ณ ทรภ.๒ จ.สงขลา โดยมี พล.ร.ต. สำเริง จันทร์โส รอง ผบ.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ ๒๓ ก.ค. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ (มทบ.๔๒) จ.สงขลา รับฟังบรรยายสรุปจาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย,มณฑลทหารบกที่ ๔๒ (มทบ.๔๒) และตรวจคนเข้าเมือง ณ มทบ.๔๒ จ.สงขลา โดยมี พ.อ. ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับ ๒๔ ก.ค. ๖๒ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองทัพภาคที่ ๔ (ทภ.๔) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.๔ ให้การต้อนรับ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายบุญช่วย ทองเกียว ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้การต้อนรับ สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ๒๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองบิน ๗ (บน.๗) จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี น.อ. ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๘ ก.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที ๓ ฟังบรรยายสรุป เรื่อง สภาวการณ์ด้านพลังงานในประเทศ และผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ โดย คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องพลังไทย ๑ ชั้น ๓ ปตท. สำนักงานใหญ่ และฟังบรรยายสรุปและทดสอบยิงปืน โดย พล.ต. ณัฐวุฒิ สบายรูป ประธานสนามยิงปืน ให้การต้อนรับ ณ สนามยิงปืน ศรภ.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่าง ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒

 • ๒๔ มิ.ย. ๖๒ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ สะพาน Akashi kaikyo bridge และพิพิธภัณฑ์รถไฟฟ้าบริษัท JR ประเทศญี่ปุ่น รองผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ อู่ต่อเรือ Hyundai สาธารณรัฐเกาหลี

 • ๒๕ มิ.ย. ๖๒ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมคำนับท่านกงสุลใหญ่ นครโอซาก้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฟังบรรยายสรุปเยี่ยมชมอำเภอโตโยต้า จ.นาโกย่า ซึ่งเป็น อำเภออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง และพิพิธภัณฑ์ โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น และรองผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน อาคารนูริมารู เอเปค Nurimaru APEC House พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

 • ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบรถไฟความเร็วสูง (Maglev Exhibition Center ) ประเทศญี่ปุ่น และรองผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล และศึกษาดูงาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 • ๒๗ มิ.ย. ๖๒ สปท.(สจว.สปท.) นำ นศ.สจว.๑๑๙ ดูงาน ญี่ปุ่น เกาหลี ดังนี้๑.สาย ๑ และ๒(ญี่ปุ่น)ศึกษาดูงานโครงการจีกัง ระบบป้องกันน้ำท่วมโดยมี คุณทากา ทาม่าซัง ให้การต้อนรับ และพิพิธภัณท์ทหาร สาย ๓ (เกาหลี) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์แห่งสายน้ำชองกแยชอน Cheonggyecheon Museum และ อนุสรณ์สงครามเกาหลี โดย Mr.Park, Sam Deuk ผู้อำนวยการอนุสรณ์สงครามเกาหลี ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๑ มิ.ย. ๖๒ ๖๔ ปี งานคืนสู่เหย้า สจว.

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมจัดงาน ๖๔ ปี คืนสู่เหย้าชาว สจว. ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาขาต่างๆ ๑๒ รางวัล อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒

 • ๑๐ มิ.ย. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง โดยมี นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปกองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต. ณรงค์ กลั่นวารี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ

 • ๑๑ มิ.ย. ๖๒ เวลา พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ.ขอนแก่น โดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมโรงพยาบาลขอนแก่นจ.ขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ และร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 • ๑๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังบรรยายสรุปจาก มทบ.๒๓ และ พล.ม.๓ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จ.ขอนแก่นโดยมี พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.๒๓ ให้การต้อนรับ กองก ําลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล.สุรศักดิ์มนตรี) รับฟังบรรยายสรุปจาก กองบิน ๒๓ และ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ กองบิน ๒๓ จ.อุดรธานี โดยมี น.อ. ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ

 • ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สจว.นำ คณาจารย์ และ นศ.สจว.๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังบรรยายสรุปจาก ๓ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. สำนักงาน จ.หนองคาย ๒. ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ๓. นรข.เขตหนองคาย ณ ศาลากลาง จ.หนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รอง ผวจ.หนองคาย(ด้านความมั่นคง) ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • ๒๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน บจก.เคอรี่ สยามซีพอร์ต นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) และเยี่ยมชมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พร้อมรับฟังบรรยาย

 • ๒๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และเยี่ยมชมศุนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา

 • ๒๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ และโบราณคดีปราสาทนครวัด และปราสาทบายน จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 • ๓๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานโตนเลสาบ และวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา

หมายเหตุ : ประวัติวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาหลายครั้ง ทรงพบว่าประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระราชดำริให้ก่อสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ซึ่งอยู่ที่ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนกัมพูชามีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาประมาณ ๑,๒๐๐ คน (จากหนังสือวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล : สายใยไทย-กัมพูชา)

 • ๓๑ พ.ค.๖๒ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ฟังบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระราชวังจตุมุขสิริมงคล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๘ พ.ค.๖๒,๑๔๐๐ สจว.สปท. จัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน สำหรับประชาชนจิตอาสา แก่นศ. หลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ และ สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๘ พ.ค.๖๒,๑๔๐๐ สจว.สปท. จัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน สำหรับประชาชนจิตอาสา แก่นศ. หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 119 และ สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชาสนเทศ1 สจว.
 • ๒๓ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และ คณะนศ. สจว.รุ่น ๑๑๙ รวม ๑๖๙ คน ศึกษาดูงาน นศส. โดย พ.อ. ณพล วงศ์วัฒนะ รอง ผบ.ศสพ. ให้การต้อนรับชมการสาธิต พัน.ปจว. , รร.สพศ. และทดสอบกำลังใจโดดหอ ๓๔ ฟุต

 • ๒๔ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และ คณะนศ. สจว.รุ่น ๑๑๙ รวม ๑๖๙ คน ศึกษาดูงาน ณ กองทัพภาคที่ ๓ (ทภ.๓) จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.๓ ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานโครงการเกษตรของพ่อ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง รอง ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับ

 • ๒๕ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นาย อรรถพล อิ่มหนำ ผช.ผอ.การฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ

 • ๒๖ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดข้าวแท่นน้อย จ.เชียงใหม่ ช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผอ.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

๒๓-๒๗ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ และนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่๖เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ
 • ๒ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน รร.การบินกำแพงแสน จ.นครปฐม โดย น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับคณะ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชม ศึกษาดูงานพล.ช. จ.เพชรบุรี โดยมี พ.อ. สมศักดิ์ เครือเช้า รอง ผบ.พล.ช.(๒) ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ พล.ช. จว.ราชบุรี

 • ๓ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน กองพลทหารราบที่ ๙ (พล.ร.๙) จ.กาญจนบุรี โดย พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับคณะ

 • ๓ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี โดย พ.อ. อัษฎาวุธ ปันยารชุน รอง เสธ.มทบ. ๑๗ ให้การต้อนรับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

๒ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันตกศึกษา ดูงานโรงเรียนการบิน (รร.การบิน) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี น.อ. พิทูร เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงอ่านเพิ่มเติม

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

๑๘ มี.ค.๖๒ ๑๐๓๐ พ.อ. อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์ นำคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จ.สระบุรี โดยมี อ.เดช วรเจริญศรี อดีต ผอ.เลขาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมฯ อ่านเพิ่มเติม

๑๘ มี.ค.๖๒ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จ.สระบุรี

๑๓ มี.ค.๖๒ สจว.นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

๑๓ มี.ค.๖๒ สจว.นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

๑๓ มี.ค.๖๒ สจว.นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

โดย พ.อ.เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รอง ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

๑๓ มี.ค.๖๒ สจว.นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดย พ.อ.เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รอง ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ

1 2 3