การอบรม พสบ.บก.ทท.

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ จัดแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง "รวมพลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Thailand 4.0"

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๙

1 2