การอบรม พสบ.บก.ทท.

๒๘ ธ.ค.๖๐ พิธีปิด พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙

๒๗ ธ.ค.๖๐ พสบ.บก.ทท.๙ แถลงผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ จัดแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง "รวมพลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Thailand 4.0"

๑๓-๑๕ ธ.ค.๖๐ พสบ.บก.ทท. ๙ ดูงานภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันตก

๒๙-๓๐ พ.ย.๖๐ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙ ดูงาน ลพบุรี-สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงาน

1 2 3