ข่าวสารและกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมนศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ และสจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗

วันพุธที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ และ หลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑,๒ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้การต้อนรับ และ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำเยี่ยมชมหลักสูตรอ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ รายงานตัวลงทะเบียน และรับฟังการปฐมนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้าราชการ สจว.ฯ แก่ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาและดูกิจการ กทม. ครั้งที่ ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

วันอังคารที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ ฟังบรรยายสรุป และชมกิจการ โดยมี พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธพัณฑ์ โดยมี นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา สนง.ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ

 • วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) จ.นครสวรรค์ โดยมี น.อ. ชำนาญ ปิ่นทองน้อย รอง ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับ และสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
 • วันอังคารที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก หอการค้า จ.ตาก และ กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ณ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก โดยมี พ.อ. โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผบ.กกล.นเรศวร ให้การต้อนรับ และสักการะพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
 • วันพุธที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุป และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ และสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
 • วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ณ กองทัพภาคที่ ๓ จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น สจว.สปท. และมอบเข็ม สจว. ให้แก่ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๖๐๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น สจว.สปท. และมอบเข็ม สจว. ให้แก่ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาและดูกิจการ กทม. ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ต. ชิดชนก นุชฉายา รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ จากนั้นไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมี พล.ต. ราเมศร์ สันติบุตร ผช.ผอ.ศปร. จากนั้นเดินทางไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พ.อ. เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รอง ผอ.กปพ. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงาน รร.จปร.และ รร.ตท.สปท. จ.นครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นําคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟังบรรยายสรุป ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รร.จปร.) จ.นครนายก และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟังบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) จ.นครนายก อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗

วันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ นักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา จำนวน ๘๐ คน ณ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร ๓ เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกองทัพไทย จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจครั้งนี้ขึ้น เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเนื่องในวันกองทัพไทย นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อทหาร ตำรวจ
 • ต่อจากนั้น พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา ของการจัดพิธีสวนสนาม พร้อมกับกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกำลังพลสวนสนาม จำนวน ๖ พัน ๘๑๒ นาย กล่าวคำปฏิญาณตน
 • ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่เหล่าทหาร ตำรวจ
 • จากนั้น ทอดพระเนตรกำลังทางอากาศ ประกอบด้วยหมู่บิน AU-23 จำนวน ๓ เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ ๖ และหมู่ ๙ จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ จำนวน ๑๙ เครื่อง รวมถึงการสวนสนาม ของเหล่าทหาร - ตำรวจ ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม ๗ กรม กรมละ ๔ กองพัน , กรมวิ่งสวนสนาม ๑ กรม ๕ กองพัน , กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ๑ กองพัน และกรมยานยนต์ ๒ กรม กรมละ ๓ กองพัน รวมทั้งหมด ๓๙ กองพัน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่ง"จอมทัพไทย"ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้กองทัพไทย ได้จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี เพื่อให้กำลังทหารยึดมั่นในความจงรักภักดี และครองตนให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตย เจริญรอยตามบรรพบุรุษในการเป็นทหาร และความเสียสละของพระมหากษัตริย์ในอดีต ซึ่งวันนี้ในอดีตเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือข้าศึก จึงเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๑๕๐๐ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานการแถลงผลงานวิชาการของ นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ อาคารอเนกประสงค์ สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงาน ภาคตะวันตก ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน โดยมี น.อ. สมใจ ชัยวงษ์ รอง ผบ.โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี พล.ต.ท. อาชวันต์ โชติกเสถียร ผบช.รร.นรต. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ ช่วงเช้า พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณมนตรี ศิลปอาชา ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความร่วมมือธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ให้การต้อนรับ และช่วงบ่าย พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการถ่ายทอดสด ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academyให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก (ททบ.๕) โดยมี พล.ท. สกล โชติปัทมนนท์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้การต้อนรับ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมี นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ รฟม. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.อ. อธิป แก้วดวงใหญ่ ผอ.ศฝภ.นทพ. ให้การต้อนรับ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณดวงใจ วัยเจริญ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ
 • วันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ โรงงานผลิตรถยนต์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี โดยมี MR. YASUHISA YAMAMOTO กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย)ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นณ โรงเรียนบ้านโรงหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก รับฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตทางทหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.ทินกรณ์ กาญจนเตมีย์ รอง ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บ.สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี โดยมี คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร บ.สยามกลการ จำกัด ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่ ๑ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) โดยมี พล.อ. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน (กทม.ครั้งที่ ๑) และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมี พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน (กทม.ครั้งที่ ๑) และรับฟังบรรยายสรุป ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง เสธ.สปท.(๑) ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันที่ ๑๓ - ๑๔ พ.ย. ๖๒ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.นำนักศึกษาหลักสูตรพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

 • วันพุธที่ ๖ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ

อ่านเพิ่มเติม

๓๑ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สจว.สปท.

ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ เนื่องในวันปฐมนิเทศ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน รับฟังการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๘๓ คน เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุป สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ที่ สปท.

วันพุธ ที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ๑๐๓๐ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ที่ สปท. โดยมี พล.อ นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมด้วย ณ ห้องหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

Carousel imageCarousel imageCarousel image

รองผอ.สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีรอง ผบ.สปท.มาเป็นประธาน

1 2 3 4 5 6