ข่าวสารและกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.รุ่นที่ ๑๒๑

 • วันศุกร์ที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ให้กับ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔

 • เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ อ.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร บรรยายเรื่อง ภาวะผู้้นำในโลกปัจจุบัน ให้กับ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.รุ่นที่ ๑๒๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ อ.ธราเทพ แสงทับทิม บรรยายเรื่อง การเขียนแผนที่ความคิด ให้กับ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.รุ่นที่ ๑๒๑

 • วันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ บรรยายเรื่อง กำลังอำนาจด้านการทหารกับความมั่นคงของชาติให้กับ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑

 • เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ บรรยายเรื่อง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้กับ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8

วันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐
นางสาวนงรัตน์ อิสโร

บรรยายเรื่อง การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สู่การปฎิบัติ ให้กับ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘


เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส

บรรยายเรื่อง หลักนิยมการปฎิบัติการข่าวสาร
ให้กับ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น ๔


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ ๒๓ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐
ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

บรรยายเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร วาทศิลป์การคิด
แห่งการสร้างพลังชีวิตและการทำงาน


เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมในเยาวชน
ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น ๔


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8

วันจันทร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐

ศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

บรรยายเรื่อง กำลังอำนาจแห่งชาติ ด้านการเมือง

เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ รับฟังบรรยายพิเศษ
โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น ๔


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑
ปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพัน
ธ์
ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มี.ค.๖๔ นักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ เข้าร่วมปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบ ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมด้วยความต็มใจให้เกิดความสามัคคี เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย :

- การเดินทางไกล

- เข้าฐานกิจกรรม

- สร้างหอคอย

ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จ.สระบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑
ปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพัน
ธ์
ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ นักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ เข้าร่วมปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบ ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมด้วยความเต็มใจให้เกิดความสามัคคี เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย : แนวการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และทักษะวิชาลูกเสือ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8

วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐
อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา บรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงานให้กับ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘
ณ ห้องเสนาสนเทศ ๒ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8


วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ บรรยายเรื่อง ผู้นำในยุคดิจิทัล

ให้กับ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ ณ ห้องเสนาสนเทศ ๒ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑
ปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพัน
ธ์ ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

 • วันอังคารที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ นักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ เข้าร่วมปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง
  เข้าใจการอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกจากนี้นักศึกษายังได้พัฒนาตนเอง
  เต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงดำรงชีวิตโดยอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อม
  และทรัพยากรธรรมชาติซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย : ประวัติ โครงสร้าง คำปฏิญาณและกฎของคณะลูกเสือแห่งชาติ, บทบาทความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,
  หมู่ลูกเสือและการทำงาน ในระบบหมู่และการบันเทิงในกองลูกเสือ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑
ปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

 • วันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ ๑๐๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
  โดยมี อ.ภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ ให้การต้อนรับ

 • เวลา ๑๓๐๐ - ๒๐๐๐ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วิชาแนวทางการฝึกอบรม
  ๑. วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ๒. สาธิตวิชาชาวค่าย
  ๓. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จ.สระบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8


วันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการศึกษา ให้กับ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ ณ ห้องเสนาสนเทศ ๒ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8

วันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ดร.นฤมล พระใหญ่ บรรยายเรื่อง จิตวิทยาเชิงบวก ให้กับนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ ณ ห้องเสนาสนเทศ ๒ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ พล.อ. พิสัณห์ ปฐมเอม ผทค.พิเศษ บก.ทท./หน.คณะทำงานที่ ๔

วันพุธที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ พล.อ. พิสัณห์ ปฐมเอม ผทค.พิเศษ บก.ทท./หน.คณะทำงานที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป หน่วย สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8 ดูงานภาคตะวันตก


วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และคณะข้าราชการ สจว.สปท. คณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 8 สักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 ฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม / เยี่ยมชมกิจการ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จ.กาญจนบุรี


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 8 ดูงานภาคตะวันตก

วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และคณะข้าราชการ สจว.สปท. คณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 8 สักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 ฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม / เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ ดูงานภาคตะวันตก

วันจันทร์ที่ มี.ค.๖๔ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และคณะข้าราชการ สจว.สปท.คณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ ฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม / เยี่ยมชมกิจการ รร.นายเรือฯและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ ดูงานภาคตะวันตก

วันจันทร์ที่ มี.ค.๖๔ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และคณะข้าราชการ สจว.สปท. คณะนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ วางพวงมาลาสักการะดวงโคมนิรันดร์ประภา / สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ / เยี่ยมชมนิทรรศการ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ ๑๒๑


วันพฤหัสบดีที่ ๔ มี.ค.๖๔ พล.อ. ดร.ศรุต นาควัชระ

บรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ รศ.สมควร โพธิ์ทอง บรรยายเรื่อง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับ นศ.หลักสูตรจิตวิทยาความมั่งคง รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ ๑๒๑

วันพุธที่ ๓ มี.ค.๖๔ กิจกรรมแนะนำตัวนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ ๑๒๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๘

วันพุธที่ ๓ มี.ค.๖๔ พล.อ. ดร.ศรุต นาควัชระ บรรยายเรื่อง หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณ บรรยายเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการศึกษา ให้กับ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ณ ห้องเสนาสนเทศ ๒ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๘

วันอังคารที่ ๒ มี.ค.๖๔ อ.ไตรภพ โคตรวงษา บรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ บรรยายเรื่อง กำลังอำนาจแห่งชาติ ด้านสังคมจิตวิทยา ให้กับ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ ณ ห้องเสนาสนเทศ ๒ ชั้น ๔


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การรายงานตัวและปฐมนิเทศหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ ๑๒๑

การรายงานตัวและปฐมนิเทศหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ ๑๒๑ รับฟังคำชี้แจงการปฎิบัติด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรจาก พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และคณาจารย์ สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษาหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ ศึกษาดูงาน รร.ตท. และ รร.จปร.

วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รร.ตท. ทำให้ทราบถึงประวัติของสถาบันการศึกษาอัทรงเกียรติที่ผลิตนายทหาร-นายตำรวจของประเทศ รับทราบแนวทางการจัดการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสได้สัมผัสและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องโดยตรงอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง งานด้านโภชนาการ ซึ่งคุณค่าสารอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทหาร-ตำรวจอย่างยิ่ง ความรู้ ที่นักศึกษาได้รับเป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่ง

เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ รับฟังบรรยายสรุปและทราบถึงประวัติของสถาบันการศึกษา ที่ผลิตนายทหาร เหล่าทหารบก จากการเยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์ รร.จปร. นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม อาคารเครื่องช่วยฝึก สนามทดสอบกำลังใจ และ Leader Adventure ทำให้เห็นและเข้าใจถึงการสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจของนักเรียนที่ตั้งใจเป็นผู้ปกป้องและพลีชีพเพื่อชาติอย่างแท้จริง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “การใช้เครื่อง AED อย่างถูกวิธี และ CPR ขั้นพื้นฐาน ใน ๔ นาที เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของเพื่อนมนุษย์และลดค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน” ให้แก่กำลังพล สจว.สปท. โดย ทีมวิทยากรจากกรมการแพทย์ทหารอากาศ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สปท. จัดการบรรยายหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ เรื่องความมั่นคงแห่งชาติ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ สจว.สปท.
จัดการบรรยาย เรื่อง ความมั่นคงแห่งชาติ โดย พล.ต. อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย
เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความห่วงใย และความปรารถนาดี ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน รวมทั้ง สร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อความสิริมงคล
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการทำกิจกรรมในช่วงการอบรมหลักสูตร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสจว.สปท. ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของ สจว.สปท. ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัย รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธาน และ พ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รอง ผอ.สจว.สปท. (๑) เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.บรรยายพิเศษและแนะแนวทางการดำเนินการด้านงานวิชาการแก่นักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘

วันอังคารที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. พบปะ นักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘ รวมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา พร้อมแนะแนวทางการดำเนินการด้านงานวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิชาการของนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ โดยมีเป้าหมายในการสร้างตัวแบบการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.ฯ นำนักศึกษาสจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สปท.พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.ฯ นำนักศึกษา สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สปท. , ท้าวยะสังกะอสูร และ ร.๕ พร้อมถ่ายรูปรวมหน้าอาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา


วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ - ๐๙๐๐ น. นักศึกษา สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๘

รายงานตัวเข้ารับการศึกษา จำนวน ๘๐ คน ณ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะผู้แทนศิษย์เก่า เข้าพบ นางสุภัชชา สุทธิผล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อมอบเอกสารผลงานทางวิชาการของนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ พลตรี ชำนาญ ช้างสาต ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้แทนศิษย์เก่า หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๒ เข้าพบ นางสุภัชชา สุทธิผล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อมอบเอกสารผลงานทางวิชาการของนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ไว้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เข้มแข็งต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ร่วมกับสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ร่วมบริจาค ชุด PPE สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๔, ๑๔๐๐ น. ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ร่วมกับสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ร่วมบริจาค ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยมี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการ จ.สมุทรสาคร ศิษย์เก่า สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๒ ผู้แทนรับมอบ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สปท.จัดกิจกรรม Unit School เรื่อง การฝึกร่วมฯ

วันอังคารที่ ๒๖ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. สจว.สปท.จัดกิจกรรม Unit School เรื่อง การฝึกร่วมฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ สจว. ให้กับนายทหารสัญญาบัตร บรรยายโดย พ.อ.กฤชกมล ธรรมานุกูล ผอ.กวก.สจว.สปท. ณ ห้องเรียน ๑ ชั้น ๔ สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๔๕ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ อาคาร สจว.สปท. โดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแถลงผลงานทางวิชาการ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ หัวใจสร้างชาติ"
โดยมี พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.
พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. ได้กรุณาเป็นประธาน ในการแถลงผลงานทางวิชาการ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่
๑๒ ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ หัวใจสร้างชาติ" โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์ปาฐก ทั้งนี้ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว. และคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน สำนักงานเมืองพัทยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบของที่ระลึก ณ เมืองพัทยา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป ชมการสาธิตทางทหาร พร้อมมอบของที่ระลึก และปล่อยเต่าทะเล ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมรับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบของที่ระลึก ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำ คณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำ คณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกรับฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณภายในพื้นที่อาคาร สจว.ฯ เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ น. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง โดย กสน.สจว.สปท. ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณภายในพื้นที่อาคาร สจว.ฯ เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำโดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต พร้อมคณะ นศ.พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 จัดพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่น สปท.

วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.63 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำโดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต พร้อมคณะ นศ.พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 จัดพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นฯ โดยมี พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน เสธ.สปท. เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น สปท. ณ สนามเด็กเล่น สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ได้เป็นตัวแทนมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓ ให้กับ

๑. พล.อ. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รอง ผบ.ทสส. (๒)

๒. พล.ร.อ. ช่อฉัตร กระเทศ ร.น. รอง ผบ.ทสส. (๓)

๓. พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ุ ต่ายทอง รอง ผบ.ทสส. (๕)

๔. พล.อ. ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง เสธ.ทหาร (๒) สายงาน กร.

๕. พล.อ.อ. ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง เสธ.ทหาร (๔) สายงาน กพ.

๖. พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร

๗. พล.ท. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ จก.กร.ทหาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท.ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีพัฒนาองค์กรในยุค Digital

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และข้าราชการ สจว.สปท.ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีพัฒนาองค์กรในยุค Digital
ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ - ๑ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒
ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่
๒ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒
ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ รับฟังบรรยายสรุปและโอวาทจาก
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภาใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา (นทพ.)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.63 เวลา 0900 พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ 1 รับฟังบรรยายสรุป จากกรมยุทธการทหาร, ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย.63 เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป/ตอบข้อซักถาม พร้อมเยี่ยมชมกิจการ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป จาก สำนักงานจังหวัดสระบุรี

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป จาก สำนักงานจังหวัดสระบุรี, ศูนย์การทหารม้า, มทบ.๑๘ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

 • เวลา ๑๓๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานสนามยิงปืนใหญ่รถถัง ณ ศูนย์การทหารม้า (ศม.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานการใช้อาวุธ จ.ลพบุรี

 • วันพุธที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป และชมการปฏิบัติการทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ รวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยา ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 • เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงตัวแทน นศ. ร่วมยิงปืนใหญ่ ณ เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ดูงาน ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน, สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

วันอังคารที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ น. พ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ รับฟังบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอล และมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน, สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงาน ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ (คปอ.)

วันอังคารที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๑๕น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ วางพวงมาลา จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รวมถึงเข้าฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ (คปอ.) พร้อมมอบของที่ระลึก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ ให้กับ พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน เสธ.สปท. และ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. 2

วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน เสธ.สปท.
และ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. 2 ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้บังคับบัญชา สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์

ให้กับ รอง ผอ.สจว.สปท. และ หน.กองสนับสนุน สจว.สปท.

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์
ให้กับ รอง ผอ.สจว.สปท. และ หน.กองสนับสนุน สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีรับน้อง หลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีรับน้อง หลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓

วันที่ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ณ หอประชุม วปอ.ฯ โดย นายกฯ ได้ปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่างๆ ทั้ง ด้านการเงิน การลงทุน การสร้างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การสร้างความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญที่สุด คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโอกาสนี้ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันที่ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๑๓๐ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ อาคาร สจว.สปท. โดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. กรุณามอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์

พล.อ. ศิราวุฒิ วงค์ขันตี ผบ.สปท. กรุณาอนุมัติมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ ให้กับ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ประดับยศนายทหารประทวนที่ได้รับ การแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย

วันอังคารที่ ๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๔๐๙ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ให้แก่ จ.อ. ศิวากร ผลสว่าง ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

Carousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สจว.๑๑๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สจว.๑๑๗ ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ปฐมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท.๑๒

วันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ปฐมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท.๑๒ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ ห้องประชาสนเทศ ๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด ผอ.สจว.สปท.

วันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล อดีตผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ ๘๙ และ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๒ และคณะร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สจว.สปท.