ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ จัดแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง "รวมพลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Thailand 4.0"

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันตก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

๒๙-๓๐ พ.ย.๖๐ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙ ดูงาน ลพบุรี-สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงาน

1 2 3 4